Rodrigo Morganti

Via Friuli, 84 - 20135 Milan - Italy

Tel. +39.02.55.10.511

Mobile +39.347.24.69.714

E-mail: rodrigo.morganti@tin.it

foto A. Guermani